Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 2023

362
R O Z H O D N U T I E
prezidentky Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2022
o vyhlásení referenda

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta
2022
v y h l a s u j e m
r e f e r e n d u m, v ktorom voliči rozhodnú o otázke:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou
Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde
k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením
volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka
a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady
Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky;
prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného
obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 362/2022 Z. z.
- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný
zákon.“?“.
a určujem
1. deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. novembra 2022,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 24. novembra 2022 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 5. decembra 2022.

Zuzana Čaputová v. r.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia pre voliča Referendum 2023 Veľkosť: 272.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2022
Oznámenie o utvorení volebného okrsku s vymedzením jeho územného obvodu referendum Veľkosť: 348.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky volebnej komisie v Beharovciach pre referendum Veľkosť: 359.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka VK - referendum Veľkosť: 421.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
Emailová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou- referendum Veľkosť: 404.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
ZÁPIS OPRÁVNENÉHO VOLIČA DO ŠPECIÁLNEHO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV - LE Veľkosť: 376.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.1.2023